Previous Deputy Commissioners

Last Updated on: August 24, 2022
Sl No Name From To Image
1 Shri Jagadish Ch. Choudhury, ACS 04-04-2004 23-11-2004  
2 Shri George Basumatary, ACS 23-11-2004 06-10-2008
3 Shri Kamal Mahanta, ACS 06-10-2008 09-11-2008  
4 Shri S.S. Meenakshi Sundaram, I.A.S. 09-11-2008 02-11-2010
5 Shri Thaneswar Malakar, ACS 02-11-2010 21-02-2014
6 Smt. Sadhana Hojai, IAS 21-02-2014 24-10-2017
7 Sri Dilip Kumar Das, ACS 24-10-2017 09-10-2019
8 Shri Prakash Ranjan Gharphalia, ACS 09-10-2019 19-05-2021
9 Dr. P.Uday Praveen,IAS 19-05-2021 24-08-2022 DCUPraveen